close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DZIAŁ PASZPORTOWY

 • INFORMACJE OGÓLNE

   

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy w Konsulacie muszą wcześniej dokonać REJESTRACJI (kliknij)

   

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość osób ubiegających się o paszport pojawiają się trudności z zarezerwowaniem spotkania, co przejawia się informacją o braku dostępnych terminów. Zarazem pragniemy nadmienić, że każdego dnia roboczego ok. godz. 8.30 oraz godz. 20.00 (w poniedziałki ok. 12.00 i ok. godz. 20.00) zostają udostępnione kolejne miejsca na dokonanie rezerwacji wizyty paszportowej w naszym urzędzie. 

   

  Ostrzeżenie

   

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że  z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obywatel polski może wyjechać  tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu paszportowego ( tj. paszportu, paszportu tymczasowego) lub ważnego dowodu osobistego.

   

  Jednocześnie informujemy, że ww. dokumenty, które kiedykolwiek  zostały zgłoszone jako zaginione są uznawane za nieważne. Konsulat nie ponosi odpowiedzialności za planowanie podróży bez ważnego dokumentu pozwalającego na przekroczenie granicy.

   

  Mając na uwadze powyższe, uprzejmie przypominamy o  sprawdzeniu  posiadanych dokumentów tożsamości przed zakupem biletu na podróż poza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ponieważ  posiadanie biletu nie stanowi podstawy do uzyskania wcześniejszego terminu wizyty paszportowej.

   

  Pragniemy także poinformować, że wniosek o wydanie paszportu może być złożony jedynie przez osobę widniejącą na potwierdzeniu rejestracji spotkania. Wszelkie "zamiany", "odstąpienia" czy inne formy przekazania osobie trzeciej (lub otrzymania od niej) zarezerwowanego terminu spotkania nie będą akceptowane przez nasz urząd. Jednocześnie apelujemy do osób, które po zapisaniu się rezygnują z wizyty, o jej anulowanie w systemie, zgodnie z informacją umieszczoną na dole otrzymanego potwierdzenia wizyty. Pozwoli to innym osobom skorzystać z wolnego terminu. 

   

  W związku z faktem, iż rejestrowane są wizyty tylko w sprawie złożenia wniosku paszportowego i nie możemy przewidzieć ile osób będzie chciało w danym dniu paszport odebrać (odbiory rejestracji nie podlegają) mogą następić niewielkie opóźnienia w przyjęciu wniosku paszportowego.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego dokumentu paszportowego pocztą powinny przede wszystkim złożyć wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (druk do uzyskania w urzędzie konsularnym,  możliwość przesłania mailem) oraz wykupić na poczcie kopertę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO  (100 g jeśli w kopercie ma być do 2 paszportów lub do 500 g jeśli w kopercie będzie wysyłane więcej niż 2 paszporty) – gotowy paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany we wniosku o wysyłkę adres pocztowy. Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca. W przypadku, gdy jest to kolejny paszport należy odesłać lub pozostawić w urzędzie konsularnym poprzedni paszport w celu jego anulowania. Dokument ten zostanie zwrócony po anulowaniu, razem z nowym paszportem. Urząd konsularny nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, opóźnienie dostarczenia lub niedostarczenie przesyłki oraz za inne zaniedbania wynikłe z winy Royal Mail. 

   

  Zgodnie z Ustawą o dokumentach paszportowych, obowiązują następujące zasady wydawania dokumentów paszportowych:

  • małoletnim w wieku 0-13 lat wydawane są paszporty biometryczne ważne przez 5 lat (konieczne jest posiadanie polskiego aktu urodzenia dziecka);
  • osobom dorosłym oraz małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty biometryczne ważne przez 10 lat.

   

  1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, zawierającą poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (w Wielkiej Brytanii Notary Public, nie Solicitor).

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że:

  • Jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej /lub  władza rodzicielska została ograniczona w taki sposób, że nie przysługuje mu w zakresie  współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (do takich spraw zalicza się sprawę  wydania paszportu). Należy okazać oryginał prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie.
  • W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Orzeczenie powinno wyraźnie wskazywać, że paszport może być wydany bez konieczności uzyskania zgody drugiego rodzica. Orzeczenie (prawomocne) zastępuje zgodę na wydanie paszportu („jednorazowo”) i nie może zostać wykorzystane do wydania kolejnego paszportu.
  • Jeżeli jeden z rodziców nie żyje, należy okazać oryginał odpisu aktu zgonu.
  • Jeżeli w odpisie polskiego aktu urodzenia figurują „dane kryjące” dotyczące ojca. Wówczas zgodę na wydanie dziecku paszportu/paszportu tymczasowego wyraża tylko matka. 

   

  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom małoletnim (zarówno paszportu biometrycznego jak i tymczasowego ) jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej  i ubezwłasnowolnionej całkowicie, a mianowicie odbioru dokumentu paszportowego osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Przy odbiorze paszportu lub paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje i dziurkuje (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy).

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu. Paszport odbiera się osobiście, przedkładając do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy. Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Rodzic odbierający nowy paszport małoletniego okazuje swój paszport (lub odpowiednio dowód osobisty) i przedkłada do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy dziecka.

  Powyższa informacja dotyczy również zasady odbioru paszportu tymczasowego.

  UWAGA: Rodzice (lub odpowiednio ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego zobowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego również okazać swoje WAŻNE dokumenty paszportowe (lub odpowiednio ew. dowody osobiste).

   

  2. Paszporty biometryczne

  Paszport biometryczny ważny jest:

  dla osób do 13-ego roku życia - 5 lat

  dla osób powyżej 13-ego roku życia - 10 lat.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone sa dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

  3. Paszporty tymczasowe

  Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych.

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  1) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu - (tzw. paszport na powrót do kraju) ważny na okres w nim wskazany przez organ paszportowy;

  3) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

  4) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wyrazić zgodę na wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu urodzonemu za granicą (wymagany jest oryginał zupełnego brytyjskiego aktu urodzenia).

  Paszport tymczasowy ważny jest na okres w nim wskazany przez organ paszportowy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

  Warunkiem otrzymania nowego paszportu jest przedstawienie do anulowania poprzednio posiadanego paszportu (jeżeli wciąż jest ważny).

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  4. Obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed Konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące. Po tym terminie paszport zostaje anulowany.
  (* Dowód osobisty zostaje natomiast anulowany po upływie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji zmieniającej dane w dokumencie.)

  W opisanych powyżej przypadkach obowiązkowej wymiany paszportu z powodu zmiany danych osobowych chodzi o polskie akty stanu cywilnego (tj. akt małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce; decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska wydana przez Urząd Stanu Cywilnego czy prawomocne orzeczenie polskiego sądu stwierdzające zmianę nazwiska).  Osoby, które zawarły związek małżeński za granicą muszą w pierwszej kolejności dokonać transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego, w Urzędzie Stanu Cywilnego w ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce. Wówczas obowiązek wymiany dokumentu paszportowego w podanych powyżej terminach obowiązuje od momentu otrzymania polskiego aktu małżeństwa. 

   

  5. Dokument paszportowy traci ważność:

  1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu,
  2) z dniem podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
  3) z dniem śmierci jego posiadacza,
  4) w przypadkach omówionych w punkcie 4. 

   

  Z dniem 26 czerwca 2012r. utraciły ważność wszystkie wpisy danych dzieci, zamieszczone w paszportach rodziców - dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006r.

   

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę w celu uzyskania dokumentu paszportowego lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w udostępnionych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby - organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  6. Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania (art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o  dokumentach paszportowych).

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu - w przypadku której występują powyższe okoliczności - kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji ministra spraw wewnętrznych w sprawie wydania jej drugiego paszportu.

  Minister spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania (art. 44 ust. 2-4 wymienionej ustawy).

   

  7. Akty prawne regulujące tematykę paszportową:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 roku,  poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. Nr  26, poz. 131). 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. 2015, poz. 2237).

  Prawo o aktach stanu cywilnego - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1741 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Zebranych w Ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. U.  UE L  z dnia 6 lipca 1996 r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: