close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT PASZPORTOWYCH

 •  

  OPŁATY KONSULARNE W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

   

  Czynności paszportowe:

   

  • Wydanie paszportu tymczasowego w innym celu niż na oczekiwanie na paszport małoletniemu do 18 roku życia

  £ 24

  • Wydanie paszportu tymczasowego w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 10-letni osobie, która w dniu złożenia wniosku miała ukończone 18 a nie ukończyła 70 lat

  £ 32

  • Wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 roku życia (jeśli dziecko posiada nr Pesel)

  £ 28

  • Wydanie paszportu 10-letniego dla małoletnich w wieku 13-18 lat, uczącej się młodzieży (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki), studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki), emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi)

  £ 44

  • Wydanie paszportu 10-letniego

  £ 88

  • Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszport tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10-letni dla małoletnich w wieku 13-18 lat, uczącej się młodzieży (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki), studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki), emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi)

  £ 56

  • Wydanie małoletniemu do 13 roku życia paszportu 5-letniego przed upływem ważności posiadanego paszportu, w miejsce utraconego lub zniszczonego z przyczyn zawinionych przez opiekuna 

  £ 167

  • Wydanie paszportu 10-letniego przed upływem ważności posiadanego paszportu, w miejsce paszportu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza

  £ 262

  • Wydanie paszportu 5-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania małoletniemu do 13 roku życia

  £ 40

  • Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania osobie dorosłej

  £ 100

  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny

  £ 12

   

   *Pełna lista opłat konsularnych dostępna jest do wglądu w urzędzie.

   

   

  Opłaty konsularne

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

   

  Opłaty za wydanie paszportu przyjmowane są w gotówce w kasie urzędu lub w formie postal order (zakupionego na poczcie) wystawionego na Consulate  General of the Republic of Poland in Edinburgh w momencie składania wniosku paszportowegoPonadto, na prośbę interesantów, wprowadzono możliwość opłaty za usługi konsularne brytyjskimi kartami płatniczymi.

   

  Uwaga: Konsulat nie akceptuje płatności czekami. 

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późniejszymi zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  (legitymacja emeryta lub rencisty, w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę brytyjską, orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności wydane w Polsce przez właściwy organ. Osoba posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność, wydany przez Państwo Członkowskie UE lub przez inne państwo niż państwo Członkowskie UE, nie może być traktowana w świetle przepisów prawa polskiego jak osoba niepełnosprawna);

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych ( potwierdzenie, że osoby te znajdują się pod całodobową opieką z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności)

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) – polska legitymacja kombatancka,

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki)

   

  Częściowo zwolnione z opłat są osoby, które wymieniają paszporty w związku:

  a) ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

  b) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

  c) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu z terminem ważności 10 lat, lub jedną piątą  w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Akty prawne

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późniejszymi zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: