close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZY PASZPORTOWYCH

 • Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie, pismem technicznym (duże litery).

  Prosimy nie wypełniać rubryk „adnotacje urzędowe" (pkt od 16 do 23).

  Pkt 1. Należy podać aktualne nazwisko, a w wierszu poniżej - nazwisko rodowe (zarówno u mężczyzn jak i u kobiet) i ewentualnie wszystkie inne poprzednio używane nazwiska. W przypadku podania nazwiska innego niż rodowe konieczne jest dołączenie dokumentu(ów) wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego, świadczących o nowym nazwisku, np. akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Pkt 2. Proszę o wpisanie imienia lub imion, zgodnie z aktem urodzenia.

  Pkt 3. Proszę wpisać w pierwszej kolejności imię ojca, następnie imię matki i jej nazwisko rodowe.

  Pkt 4. Należy podać datę i miejsce urodzenia osoby, dla której ma być wydany paszport.

  Pkt 5. Prosimy podać posiadane obywatelstwo. W przypadku posiadania dwóch i więcej obywatelstw należy je podać, wpisując np. „polskie / brytyjskie".

  Pkt 6. Należy podać aktualny adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, również w przypadku, jeśli jest to tylko pobyt czasowy.

  W tym punkcie należy koniecznie podać nr telefonu. Jest to bardzo ważne dla utrzymania kontaktu z Państwem w celu uzyskania wyjaśnień, dodatkowych pytań.

  Pkt 7. Prosimy podać ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce. W przypadku osób, które przebywają za granicą wiele lat i nie pamiętają swojego dokładnego adresu w Polsce, wystarczy podać miejscowość i województwo.

  Pkt 8. W tej rubryce należy koniecznie podać swój numer ewidencyjny (PESEL). Znajduje się on w dowodzie osobistym. Jeżeli Państwo nie mają numeru ewidencyjnego, należy wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL.

  Pkt 9. Prosimy podać swój rysopis (wzrost - w przypadku małego dziecka można podać jego wiek, kolor oczu, znaki szczególne - jeżeli brak wpisujemy słowo "brak").

  Pkt. 10. Dwoma przecinającymi się kreskami (x) zaznaczmy płeć osoby dla której ma być wydany paszport.

  Pkt. 11. W ramce przeznaczonej na podpis posiadacza należy złożyć swój podpis (w obecności urzędnika w Konsulacie). Podpis składa również osoba niepełnoletnia, ale powyżej 13 roku życia. W przypadku dzieci do lat 13 ramka pozostaje pusta. Prosimy pamiętać, aby podpis nie dotykał ramki i nie wychodził poza nią. Podpis ten będzie skanowany do paszportu. Przypominamy, że podpisu dokonujemy tylko i wyłącznie w obecności urzędnika.

  Pkt 12. Prosimy podać serię, nr i datę ważności dotychczasowego paszportu oraz przez jaki organ został wystawiony. Jeżeli ubiegają się Państwo o pierwszy paszport (np. dla dziecka), prosimy podać nr aktu urodzenia i nazwę polskiego Urzędu Stanu Cywilnego, który go wydał.

  Pkt 13. Należy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby (z Wielkiej Brytanii), którą należy powiadomić w razie konieczności, np. w razie nieszczęśliwego wypadku.

  Pkt 14. Zgodę na wydanie paszportu osobie niepełnoletniej wypełniają rodzice (lub prawni opiekunowie) dziecka. Złożenie podpisu następuje w obecności urzędnika.

  Wnioski muszą być opatrzone datą i podpisane nad "Pouczeniem" (nad pkt 15). W imieniu osób niepełnoletnich wnioski podpisuje jedno z rodziców lub opiekun prawny w obecności urzędnika konsularnego.
  Kwestionariusze
  wypełnione nieczytelnie i niekompletne nie będą przyjmowane. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: