close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Należy pamiętać, że:

  - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

   

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  Uwaga: Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującego wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

   

  Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego a sprawa powrotu do miejsca pobytu  stałego.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

  (Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych).

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym).

  - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

   

   

  Akty prawne

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

   

  Utrata DOWODU OSOBISTEGO (obowiązuje od 1 marca 2015 r.)

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późniejszymi zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje niezwłocznie i osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w  dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski. Osoby przebywające za granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postacie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   

  Wyjaśnienie w związku z informacjami na temat profilów zaufanych ePUAP i możliwości wyrabiania dowodów osobistych.

   

  W związku z informacjami pojawiającymi się w prasie polonijnej Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu wyjaśnia, iż konsulowie nie posiadają uprawnień do przyjmowania wniosków o wyrobienie dowodu osobistego. Konsul może natomiast potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/), za pośrednictwem której istnieje możliwość wyrobienia dowodu osobistego.  W tym celu należy utworzyć konto na ww. platformie i złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, a następnie umówić się na wizytę w Konsulacie w celu potwierdzenia profilu zaufanego przez Konsula.

   

  Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. W celu umówienia wizyty należy wysłać email na adres edinburgh@msz.gov.pl podając swój nr telefonu celem ewentualnego oddzwonienia. Jednocześnie Konsulat informuje, iż na wizytę należy zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego oraz ważnym dokumentem tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła lub w oparciu o brytyjskie prawo jazdy.

   

  Ponadto Konsulat zwraca uwagę, że dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:  http://dokumentyzastrzezone.pl/

   
   

  Prawo jazdy

   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat nie przyjmuje zgłoszenia utraty prawa jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który go wydał. W sprawie wydania duplikatu prawa jazdy prosimy również o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w kraju.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: