close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

   

  Aktualny wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille.

   

  Zarówno Polska jak i Wielka Brytania są stronami ww. Konwencji.

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

   

   

  LEGALIZACJA DOKUMENTÓW BRYTYJSKICH

   

  Wielka Brytania przystępując do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych wyznaczyła Biuro Legalizacyjne Foreign and Commonwealth Office jako urząd właściwy do opatrywania brytyjskich dokumentów urzędowych klauzulą apostille. Dane kontaktowe:

   

  The Legalisation Office

  Norfolk House (West)

  437 Silbury Boulevard

  Milton Keynes

  MK9 2AH

  tel. 03700 00 22 44

  e-mail: legalisationenquires@fco.gsi.gov.uk

  www.fco.gov.uk/legalisation

   

  Wydany w Wielkiej Brytanii dokument urzędowy zaopatrzony w apostille może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom w Polsce. W związku z powyższym, w odniesieniu do wyżej wymienionych dokumentów, nie jest możliwe dokonanie ich legalizacji przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu.

   

   

  LEGALIZACJA POLSKICH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

   

  Polska przystępując do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych wyznaczyła Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako urząd właściwy do opatrywania polskich dokumentów urzędowych klauzulą apostille. Dane kontaktowe:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Dział Legalizacji

  Aleja Szucha 21

  00-580 Warszawa

  Tel. (48) 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463,  22523 8272

  e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

  godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 9-14

  https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

   

  Wydany w Polsce dokument urzędowy zaopatrzony w apostille może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom w Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym, w odniesieniu do wyżej wymienionych dokumentów, nie jest możliwe dokonanie ich legalizacji przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu.

   

   

  LEGALIZACJA DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH PAŃSTW TRZECICH

   

  Dokumenty urzędowe innych niż Polska i Wielka Brytania Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych podlegają legalizacji w wyznaczonym przez dane państwo urzędzie. Lista wyznaczonych urzędów w odniesieniu do Państw-Stron Konwencji znajduje się na stronie: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 .

  Dokumenty urzędowe krajów niebędących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych podlegają legalizacji w polskim urzędzie konsularnym, akredytowanym w kraju, z którego pochodzą.

   

   

  DOKUMENTY ZWONIONE Z LEGALIZACJI

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do akt stanu cywilnego przyjmując:

  1) Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji,

  2) Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia,

  Bułgaria

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938),

  - art. 8 Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735),

  - art. 2 Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446),

  - art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 1138 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1822 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: