close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO

 • W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu istnieje możliwość poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego. Własnoręczność podpisu lub znaku ręcznego jest potwierdzana np. pod oświadczeniami woli, treściami umów, pełnomocnictwami (patrz – UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA), zgodami na wydanie paszportu małoletniemu dziecku. W celu potwierdzenia własnoręczności podpisu należy się zapisać na wizytę do działu prawnego i zabierać ze sobą dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo się posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść oświadczenia. Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na podpisywanym dokumencie - opłata konsularna za tę czynność wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  UWAGA! Konsul odmawia wykonania czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. W związku z tym konsul nie potwierdzi podpisu np. pod dokumentem, którego treść jest niejasna, sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub dla którego sporządzenia wymagana jest forma aktu notarialnego. Dokument z podpisem notarialnie (urzędowo) poświadczonym ma niższą rangę, aniżeli dokument w formie aktu notarialnego i dlatego ten ostatni nie może być zastępowany przez dokonanie czynności z samym jedynie poświadczeniem podpisu. W związku z tym konsul odmówi poświadczenia podpisu np. pod oświadczeniem o przeniesieniu własności nieruchomości, o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach czy zawarciu umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku konieczności sporządzenia dokumentu w formie aktu notarialnego radzimy skorzystać z pomocy brytyjskiego notariusza, a następnie legalizować taki akt klauzulą Apostille (więcej informacji w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Czy istnieje możliwość poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem sporządzonym w języku obcym?

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych pod dokumentami sporządzonymi w języku polskim lub angielskim.

   

  Kiedy zamiast podpisu można złożyć pod dokumentem inny znak ręczny np. tuszowy odcisk palca?

  W tej formie oświadczenie woli może złożyć osoba niemogąca pisać. Złożenie oświadczenia woli polega w takim wypadku na tym, że osoba niemogąca pisać umieszcza na dokumencie tuszowy odcisk palca, a konsul poświadcza własnoręczność odcisku (znaku ręcznego).

   

  Mój krewny cierpi na demencję i niestety nie potrafi już się podpisać. Czy w takim wypadku mogę z nim przyjechać do konsulatu, żeby umieścił pod dokumentem swój odcisk palca?

  Nie ma takiej możliwości. Umieszczenie odcisku palca może zastąpić podpis przy składaniu przez osobę zainteresowaną (lecz niemogącą pisać) świadomego oświadczenia woli. W przypadku jeżeli zachodzi wątpliwość czy stan zdrowia danej osoby pozwala na zrozumienie oświadczeń zawartych w dokumencie nie istnieje możliwość zastępowania podpisu znakiem ręcznym. W wypadku osób zamieszkałych na terytorium Szkocji sugerujemy rozważenie wystąpienia do miejscowego sądu z wnioskiem o ustanowienie prawnego opiekuna dla osoby starszej, w oparciu o przepisy ustawy „Adults with Incapacity (Scotland) Act 2000”. W przypadku Irlandii Północnej przedmiotowe kwestie regulowane są pozaustawowo, przez common law.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.),

  - art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 6.04 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: