close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA (UPOWAŻNIENIA)

 • Osoby przebywające w Wielkiej Brytanii, które chcą udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania w ich imieniu czynności prawnej (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego, reprezentowania w procesie toczącym się w Polsce etc.), mogą to zrobić podpisując takie upoważnienie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna zapisać się na wizytę do działu prawnego i zabierać ze sobą dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa. Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie - opłata konsularna za tę czynność wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  UWAGA! Konsul odmawia wykonania czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. W związku z tym konsul nie potwierdzi podpisu pod pełnomocnictwem do czynności, do których przepisy polskiego prawa wymagają osobistego działania samego zainteresowanego lub w zakresie przekraczającym kompetencje konsula.

   

  W zakresie czynności cywilnoprawnych konsul może poświadczyć własnoręczność podpisu pod upoważnieniem do dokonania czynności prawnych (np. zawarcia umów) do których wystarczy forma ustna, forma pisemna, forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, forma pisemna z datą pewną. Natomiast konsul nie jest upoważniony do poświadczania własnoręczności podpisu pod pełnomocnictwem do przeniesienia własności nieruchomości, gdyż takie pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Podpis mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) na tego rodzaju dokumencie musi być poświadczony przez brytyjskiego notariusza (notary public), a następnie poświadczony w formie klauzuli Apostille (więcej informacji w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW). Konsul nie poświadcza też własnoręczności podpisu pod pełnomocnictwem do innych czynności prawnych, do dokonaniu których wymagana jest forma aktu notarialnego np. do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, zawarcia umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  W obszarze prawa administracyjnego konsul nie może poświadczyć własnoręczności podpisu pod pełnomocnictwem do dokonania czynności dla których przepisy administracyjnoprawne wymagają osobistego działania samego zainteresowanego (np. nie można upoważnić członka rodziny do odbioru dowodu osobistego w Polsce).

   

  W obszarze prawa karnego konsul nie może poświadczyć własnoręczności podpisu np. pod pełnomocnictwem ustanawiającym obrońcę będącego rzecznikiem patentowym, gdyż obrońcą może być tylko adwokat lub radca prawny (ale w przypadku niektórych spraw z zakresu prawa cywilnego rzecznik patentowy mógłby już działać jako pełnomocnik).

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Czy mogę upoważnić mojego krewnego w Polsce do prowadzenia spraw związanych z moim mieszkaniem?

  Można upoważnić krewnego do takich czynności prawnych dotyczących mieszkania (lub innej nieruchomości), do dokonania których nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Przykładowo w Konsulacie można upoważnić krewnego do zwykłego zarządu nieruchomością (np. zawierania umów z dostawcami mediów), ale nie można go upoważnić do zawarcia umowy zbycia nieruchomości lub ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

   

  Kogo mogę upoważnić do bycia moim pełnomocnikiem w procesie cywilnym w Polsce?

  Pełnomocnikiem w procesie cywilnym może być radca prawny, adwokat, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia (jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia), współuczestnik sporu. Ponadto pełnomocnikiem może być małżonek, brat, siostra, zstępni (dzieci, wnuki) lub wstępni (rodzice, dziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W sprawach własności przemysłowej pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

   

  Mam sprawę karną w Polsce. Kogo mogę upoważnić do bycia moim obrońcą?

  Obrońcą w procesie karnym może być radca prawny lub adwokat.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

               REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM

  PELNOMOCNICTWO DO ZARZĄDU NIERUCHOMOSCIĄ (SZCZEGÓLNE)

  PELNOMOCNICTWO DO ZARZĄDU NIERUCHOMOSCIĄ (OGÓLNE)

  PELNOMOCNICTWO DO OBRONY W SPRAWIE KARNEJ

  PELNOMOCNICTWO W SPRAWIE CYWILNEJ

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.),

  - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 6.04 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: