close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

 •  

  Obywatel polski może zmienić imię lub nazwisko na wniosek złożony do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce. Wniosek taki można złożyć za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Wniosek składany za pośrednictwem konsula należy przedłożyć w siedzibie urzędu i wylegitymować się ważnym polskim dokumentem tożsamości składając go osobiście.

   

  Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska składa się w sytuacji, gdy nie zaszło żadne zdarzenie z zakresu akt stanu cywilnego, które skutkowało zmianą danych osobowych (np. zawarcie małżeństwa lub złożenie OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO), a mimo to zainteresowany pragnie z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko. Ustawa wskazuje, że administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska można dokonać z ważnych powodów, w szczególności gdy:

  - noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,

  - używa się innego imienia lub nazwiska,

  - noszone imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione,

  - zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada, nosi się inne imię lub nazwisko.

   

  Osobne reguły mają zastosowanie w przypadku administracyjnej zmiany imion lub nazwisk dzieci. Gdy zmiana dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest także zgoda dziecka. Zgoda rodzica i dziecka na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci.

   

  Opłata za przyjęcie i przekazanie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego wynosi 40 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  W przypadku składania wniosku o zmianę imienia i nazwiska osobiście niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA,
  2. WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA DZIECKA (jeśli dotyczy),
  3. ZGODA DRUGIEGO RODZICA (jeśli dotyczy),
  4. ZGODA DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 13 LAT (jeśli dotyczy),
  5. ważnego polskiego dokumentu tożsamości (do wglądu),
  6. jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci – ważnego polskiego dokumentu tożsamości dziecka (do wglądu),
  7. jeżeli zmiana następuje na imię lub nazwisko noszone za granicą - dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w Wielkiej Brytanii wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  8. wszelkie inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska. 

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy w trybie administracyjnej zmiany imienia mogę dodać trzecie imię z bierzmowania?

  W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje taka możliwość. Można natomiast zastąpić wybrane imię innym imieniem, zastąpić dwa imiona jednym imieniem lub odwrotnie, dodać drugie imię, zmienić pisownię imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. Można również zmienić nazwisko na inne nazwisko, zmienić pisownię nazwiska lub zmienić formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

   

  Jaka jest różnica między administracyjną zmianą nazwiska, a zmianą nazwiska w wyniku TRANSKRYPCJI AKTU MAŁŻEŃSTWA?

  Administracyjna zmiana nazwiska nie jest związana ze zmianą stanu cywilnego i zawiera szerszy katalog możliwości wyboru nowego nazwiska. Musi jednak wystąpić jeden ze wskazanych wyżej powodów zmiany nazwiska np. okoliczność, że dotychczasowe nazwisko jest ośmieszające. W przypadku transkrypcji aktu małżeństwa można przyjąć nazwisko małżonka, pozostać przy dotychczasowym nazwisku lub utworzyć nazwisko dwuczłonowe z nazwiska małżonka i nazwiska dotychczasowego. Ten tryb jednak wiąże się tylko ze zmianą nazwiska w związku z zarejestrowaniem na terytorium Polski ślubu zawieranego za granicą.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ,
  2. WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA,
  3. WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA DZIECKA

  PODSTAWA PRAWNA

  ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 10)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: