close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 •  

  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz konsul.

   

  W celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa należy złożyć następujące dokumenty:

  1. odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego wraz z adnotacją o rozwodzie ALBO odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego oraz odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o rozwodzie,

  2. ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Konsul przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa w celu dołączenia do niego wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa wynosi 40 GBP. Akceptowane fory płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order (płatny na Polish Consulate in Edinburgh). Konsulat nie akceptuje płatności czekami.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Nie zdążyłam złożyć oświadczenia w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Czy to oznacza, że teraz muszę już zawsze nosić nazwisko byłego męża?

  Nie, zmiana nazwiska na noszone przed zawarciem związku małżeńskiego jest nadal możliwa. Z tą różnicą, że w takim wypadku tylko w trybie administracyjnej zmiany nazwiska (patrz zakładka ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA).

   

  Ślub brałam w Polsce. Rozwiodłam się na w Wielkiej Brytanii. Czy w takim wypadku mogę również złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?

  Tak, z tym że w takim wypadku najpierw należy zarejestrować rozwód orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Termin na złożenie oświadczenia jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii (zgodnie z uregulowaniami prawa brytyjskiego).

   

  Jestem dwukrotną rozwódką. Czy teraz, po orzeczeniu drugiego rozwodu, mogę złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego?

  Nie, w tym trybie może Pani złożyć tylko oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego związku małżeńskiego. Natomiast do nazwiska panieńskiego może Pani powrócić w trybie administracyjnej zmiany nazwiska (patrz zakładka ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA).

   

  Czy powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego wiąże się z obowiązkiem wymiany dokumentów?

  Tak. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą paszport traci ważność w terminie 4 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych. Analogiczne uregulowanie w zakresie dowodów osobistych zawiera art. 50 ust. 3 pkt 6) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ.

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 34 pkt 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 18, 33 pkt 2d) oraz 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.07 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  - załącznik nr 20 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: