close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) AKTU URODZENIA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 • REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ (kliknij)

   

  Transkrypcja aktu urodzenia polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia można złożyć do urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu.

   

  Transkrypcja aktu urodzenia jest dokonywana najczęściej w związku z urodzeniem się dziecka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu umożliwienia wydania mu paszportu biometrycznego (tj. paszportu z pięcioletnią datą ważności w przypadku dzieci poniżej trzynastego roku życia) albo w związku z prowadzonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (w takim wypadku wniosek o transkrypcję może zostać złożony przed wszczęciem takiego postępowania, w jego trakcie lub po jego zakończeniu). Opłata za przyjęcie wniosku o transkrypcję w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu wynosi 40 GBP. W przypadku jeżeli wiąże się to z koniecznością sporządzenia tłumaczenia aktu urodzenia należy uiścić dodatkowe 24 GBP. Zachęcamy Państwa do korzystania z usług tłumaczy z naszej LISTY TŁUMACZY PRZYSIEGLYCH.

   

  TRANSKRYPCJA BRYTYJSKICH AKTÓW URODZENIA

   

  W przypadku transkrypcji brytyjskich aktów urodzenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - wniosek o transkrypcję (dostępny pod TYM LINKIEM lub w siedzibie urzędu),

  - oryginał brytyjskiego aktu urodzenia dziecka (chodzi o odpis zawierający imiona i nazwiska rodziców),

  - tłumaczenie przysięgłe brytyjskiego aktu urodzenia (więcej w zakładce LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH, ewentualnie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu można wykonać tłumaczenie konsularne aktu za dodatkowe 24 GBP),

  - numer polskiego aktu małżeństwa rodziców dziecka z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” lub numery polskich aktów urodzenia rodziców dziecka z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (w celu ustalenia ww. numerów należy skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego),

  Dodatkowo sugerujemy dołączenie:

  - w przypadku jeżeli jeden z rodziców jest narodowości brytyjskiej, (a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka) – oryginał aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  - w przypadku jeżeli jeden z rodziców jest obcokrajowcem narodowości innej niż brytyjska, (a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka) – oryginał aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją aktu (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  TRANSKRYPCJA AKTÓW URODZENIA SPOZA WIELKIEJ BRYTANII

  W przypadku transkrypcji aktów urodzenia innych niż brytyjskie należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - wniosek o transkrypcję (dostępny pod TYM LINKIEM lub w siedzibie urzędu),

  - oryginał aktu urodzenia dziecka wraz z legalizacją (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

  - tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia (lista tłumaczy przysięgłych z innych języków niż język angielski jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/,

  - numer polskiego aktu małżeństwa rodziców dziecka z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” lub numery polskich aktów urodzenia rodziców dziecka z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (w celu ustalenia ww. numerów należy skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego),

  Dodatkowo sugerujemy dołączenie:

  - w przypadku jeżeli jeden z rodziców jest narodowości brytyjskiej, (a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka) – oryginał aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  - w przypadku jeżeli jeden z rodziców jest obcokrajowcem narodowości innej niż brytyjska, (a w Polsce nie zostało zarejestrowane małżeństwo rodziców dziecka) – oryginał aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją aktu (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  AKTA STANU CYWILNEGO WYDANE POZA WIELKĄ BRYTANIĄ, NIEPODLEGAJĄCE LEGALIZACJI

   

  Co do zasady akta stanu cywilnego przedkładane w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, a wydane poza Wielką Brytanią podlegają legalizacji. Dokument może być legalizowany na dwa sposoby.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938) legalizacja następuje w wyznaczonym urzędzie Państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą apostille. Na stronie https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 można zweryfikować czy Państwo z którego pochodzi akt stanu cywilnego jest sygnatariuszem ww. Konwencji. Z kolei na stronie  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 można sprawdzić jaki urząd został wyznaczony w danym Państwie do opatrywania dokumentów apostille.

   

  W przypadku Państw niebędących stroną ww. Konwencji legalizacja następuje w urzędzie konsularnym Państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dokument, akredytowanego na terytorium Państwa, z którego pochodzi dokument.

   

  Niemniej w celu ułatwienia obrotu związanego z przedkładaniem zagranicznych odpisów akt stanu cywilnego niektóre Państwa podpisały dwie konwencje ograniczające lub znoszące obowiązek legalizacji dokumentów akt stanu cywilnego:

  1) Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735) zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji,

  2) Konwencja nr 17 sporządzona w Atenach 15 września 1977 roku dotycząca zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446) zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji.

   

   

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia-Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia,

  Bułgaria

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy do złożenia wniosku o transkrypcję konieczna jest obecność obojga rodziców?

  Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji. W związku z tym przepisy ustawy Prawo o aktach cywilnego nie przewidują konieczności obecności obojga rodziców przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka (patrz mutatis mutandis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych).

   

  Czy wniosek o transkrypcję może złożyć osoba inna niż rodzic?

  Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba „która wykaże interes prawny w transkrypcji”. W związku z tym przypadki składania wniosków np. przez osoby niespokrewnione lub instytucje miejscowe są oceniane indywidualnie.

   

  Moja partnerka urodziła dziecko w Wielkiej Brytanii. Na akcie urodzenia naszego dziecka są wskazane moje dane jako ojca dziecka. Ale w Polsce wciąż toczy się sprawa rozwodowa partnerki. Czy w przypadku transkrypcji do polskiego aktu urodzenia zostaną wpisane dane jej męża jako ojca dziecka?

  Nie, dane ojca dziecka będą takie jak w brytyjskim akcie urodzenia. W czasie wizyty zostaniecie Państwo poproszeni o wskazanie adresu zamieszkania męża Pana partnerki. Po dokonaniu transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadomi jej męża o zarejestrowaniu aktu urodzenia dziecka i wpisaniu Pana danych jako ojca dziecka oraz poinformuje męża partnerki, że jeżeli on sam poczuwa się do ojcostwa to może wnieść do sądu sprawę o zaprzeczenie ojcostwa.

   

  Czy sporządzenie polskiego aktu urodzenia wiąże się z nadaniem numeru PESEL?

  Nie do końca. W przypadku osób urodzonych za granicą i nie posiadających meldunku w Polsce sporządzenie (w wyniku transkrypcji) polskiego aktu urodzenia jest warunkiem sine qua non nadania numeru PESEL. Ale wniosek o nadanie tego numeru dziecku składa się dopiero w czasie wizyty paszportowej. W przypadku osób, które dokonały transkrypcji w związku z toczącym się postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego warunkiem dodatkowym przyjęcia wniosku paszportowego (i nadania numeru PESEL) będzie uzyskanie pozytywnej decyzji wojewody w przedmiocie posiadania polskiego obywatelstwa.

   

  Dlaczego do wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka należy załączyć przynajmniej numer polskiego aktu małżeństwa rodziców albo numery lub odpisy ich aktów urodzenia?

  Brytyjski akt urodzenia dziecka nie zawiera wszystkich informacji o rodzicach jakie powinny znaleźć się w polskim rejestrze stanu cywilnego. Brytyjskie akty urodzenia zawierają informację o imionach i nazwisku rodziców oraz o wykonywanym zawodzie. Natomiast w polskim rejestrze powinna się również znaleźć informacja o miejscu i dacie urodzenia rodziców. Te dane są uzupełniane na podstawie danych zawartych w aktach urodzenia rodziców dziecka lub na podstawie danych zawartych w ich akcie małżeństwa.

   

  Dane w brytyjskim akcie urodzenia naszego dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych. Jak to się ma do wniosku o transkrypcję?

  W takim wypadku możecie Państwo złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w akcie sporządzonym w wyniku transkrypcji do reguł pisowni polskiej lub wniosek o sprostowanie danych w oparciu o Państwa akt małżeństwa lub Państwa akty urodzenia. O ile jednak urzędy stanu cywilnego w Polsce prostują na takiej podstawie dane rodziców w akcie urodzenia ich dziecka (jako osoby posiadające już akta stanu cywilnego w Polsce), to nie zawsze prostują dane samego dziecka (nasz urząd odnotowuje rozbieżną praktykę w tym zakresie). Może to prowadzić do sytuacji, w której dane rodziców zostaną zapisane zgodnie z regułami pisowni polskiej, a dane dziecka bez polskich znaków diakrytycznych.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU URODZENIA
  2. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

    

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

   

  - art. 46 pkt 1a) Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

   

  - pkt. 6.10 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

   

  - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938),

   

  - art. 8 Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735),

   

  - art. 2 Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446).

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: