close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 • Transkrypcja aktu małżeństwa polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa można złożyć do urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Transkrypcja aktu małżeństwa jest dokonywana w związku zawarciem związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia wydania paszportu na nowe nazwisko albo w związku z pozytywnie zakończonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Transkrypcja aktu małżeństwa jest obowiązkowa jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze (np. akt urodzenia, akt wcześniejszego małżeństwa) sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa nie znajduje się informacja na temat nazwiska noszonego przez małżonków po ślubie oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego, to stosowne oświadczenia można zawrzeć we wniosku o transkrypcję, składanym w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu.

   

  Opłata za przyjęcie wniosku o transkrypcję w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu wynosi 40 GBP. W przypadku jeżeli wiąże się to z koniecznością sporządzenia tłumaczenia aktu małżeństwa należy uiścić dodatkowe 24 GBP. Zachęcamy Państwa do korzystania z usług tłumaczy z naszej LISTY TŁUMACZY PRZYSIEGLYCH.

   

  TRANSKRYPCJA BRYTYJSKICH AKTÓW MAŁŻENSTWA

  W przypadku transkrypcji brytyjskich aktów małżeństwa należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - wniosek o transkrypcję (dostępny pod TYM LINKIEM lub w siedzibie urzędu),

  - oryginał brytyjskiego aktu małżeństwa,

  - tłumaczenie przysięgłe brytyjskiego aktu małżeństwa (więcej w zakładce LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH, ewentualnie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu można wykonać tłumaczenie konsularne aktu za dodatkowe 24 GBP),

  - numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (w celu ustalenia ww. numerów należy skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego),

  Dodatkowo sugerujemy dołączenie:

  - w przypadku jeżeli jeden z małżonków jest narodowości brytyjskiej – oryginał aktu urodzenia tego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  - w przypadku jeżeli jeden z małżonków jest obcokrajowcem narodowości innej niż brytyjska – oryginał aktu urodzenia tego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją aktu (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  TRANSKRYPCJA AKTÓW MAŁŻEŃSTWA SPOZA WIELKIEJ BRYTANII

  W przypadku transkrypcji aktów małżeństwa innych niż brytyjskie należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - wniosek o transkrypcję (dostępny pod TYM LINKIEM lub w siedzibie urzędu),

  - oryginał aktu małżeństwa wraz z legalizacją (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

  - tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa (lista tłumaczy przysięgłych z innych języków niż język angielski jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/,

  - numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (w celu ustalenia ww. numerów należy skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego),

  Dodatkowo sugerujemy dołączenie:

  - w przypadku jeżeli jeden z małżonków jest narodowości brytyjskiej – oryginał aktu urodzenia tego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  - w przypadku jeżeli jeden z małżonków jest obcokrajowcem narodowości innej niż brytyjska – oryginał aktu urodzenia tego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją aktu (chyba że akt nie podlega legalizacji na postawie szczególnych przepisów o czym niżej oraz w zakładce LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  AKTA STANU CYWILNEGO WYDANE POZA WIELKĄ BRYTANIĄ, NIEPODLEGAJĄCE LEGALIZACJI

  Co do zasady akta stanu cywilnego przedkładane w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, a wydane poza Wielką Brytanią podlegają legalizacji. Dokument może być legalizowany na dwa sposoby.

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938), legalizacja następuje w wyznaczonym urzędzie Państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą apostille. Na stronie https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 można zweryfikować czy Państwo z którego pochodzi akt stanu cywilnego jest sygnatariuszem ww. Konwencji. Z kolei na stronie  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 można sprawdzić jaki urząd został wyznaczony w danym Państwie do opatrywania dokumentów apostille.

  W przypadku Państw niebędących stroną ww. Konwencji legalizacja następuje w urzędzie konsularnym Państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dokument, akredytowanego na terytorium Państwa, z którego dokument pochodzi.

  Niemniej w celu ułatwienia obrotu związanego z przedkładaniem zagranicznych odpisów akt stanu cywilnego niektóre Państwa podpisały dwie konwencje ograniczające lub całkowicie znoszące obowiązek legalizacji dokumentów akt stanu cywilnego:

  1) Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735) zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji,

  2) Konwencja nr 17 sporządzona w Atenach 15 września 1977 roku dotycząca zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446) zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji.

   

   

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia-Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia,

  Bułgaria

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy do złożenia wniosku o transkrypcję konieczna jest obecność obojga małżonków?

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka). Małżonek nieskładający wniosku o transkrypcję pozostanie przy dotychczasowym nazwisku, a dzieci zrodzone z takie związku będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dodanego doń nazwiska męża.  Oczywiście to ograniczenie nie będzie miało zastosowania jeżeli informacja o wyborze nazwiska została zawarta w treści zagranicznego aktu małżeństwa.

   

  Dlaczego do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” lub ich odpisy?

  Brytyjski akt małżeństwa nie zawiera wszystkich informacji o rodzicach małżonków jakie powinny znaleźć się w polskim rejestrze stanu cywilnego. Brytyjskie akty małżeństwa nie zawierają np. dokładnej informacji o nazwiskach rodowych rodziców osób, które zawarły związek małżeński. Ponadto do brytyjskiego aktu małżeństwa jako miejsce urodzenia wpisuje się nazwę kraju, podczas gdy zgodnie z polskimi uregulowaniami powinno się wpisywać nazwę miejscowości. Te brakujące dane są uzupełniane na podstawie danych zawartych w aktach urodzenia małżonków.

   

  Nasze dane w brytyjskim akcie małżeństwa zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych. Jak to się ma do wniosku o transkrypcję?

  W takim wypadku możecie Państwo (razem z wnioskiem o transkrypcję) złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w polskim akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej lub wniosek o sprostowanie danych w oparciu o Państwa akty urodzenia.

   

  Jak długo, po sporządzeniu polskiego aktu małżeństwa i przyjęciu nazwiska męża, mogę się posługiwać dokumentami wystawionymi na dotychczasowe dane (paszportem i dowodem osobistym)?

  W przypadku osób zamieszkałych za granicą dokumenty zachowują ważność przez cztery miesiące.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU MAŁZEŃSTWA,
  2. OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA, KTÓRY JEST CUDZOZIEMCEM,
  3. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ.

    

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 30 ust. 1, 35, 37, 104, 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 25 i 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082 z późn. zm.),

  - art. 46 pkt 1a) Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

  - pkt. 6.10 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938),

  - art. 8 Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735),

  - art. 2 Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: