close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE

 • W obowiązującym stanie prawnym (tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego) konsulowie nie posiadają już uprawnień do wydobywania odpisów akt stanu cywilnego (ani zaświadczeń o stanie cywilnym) z urzędów stanu cywilnego w Polsce.

   

   

  WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ KREWNYCH W POLSCE

   

  Odpisy mogą natomiast wydobyć krewni samego zainteresowanego przebywającego poza granicami kraju oraz osoby sprawujące nad nim pieczę tj.:

  - małżonek,

  - wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie etc.),

  - zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, etc.),

  - rodzeństwo,

  - przedstawiciel ustawowy,

  - opiekun.

   

  Obecnie, w związku z utworzeniem ogólnokrajowego i prowadzonego w systemie informatycznym rejestru stanu cywilnego (który zastąpił dawne księgi stanu cywilnego), okoliczność, że wspomniani krewni zamieszkują poza miejscem urodzenia osoby, której dotyczy akt albo poza miejscem, w którym zawarła ona związek małżeński nie stanowi przeszkody w sprawnym i szybkim wydobyciu odpisu. Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce pod warunkiem, że został wpisany do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (wszystkie akta sporządzone od 1 marca 2015 roku znajdują się w ww. systemie, a akta sporządzone przed tą datą są do niego sukcesywnie przepisywane). W przypadku akt sporządzonych przed 1 marca 2015 roku sugerujemy (w celu usprawnienia postępowania) skontaktowanie się ze swoim USC i skierowanie wniosku o wpisanie aktu do Systemu „Źródło”. Po uzyskaniu numeru aktu w Systemu „Źródło” członkowie rodziny będą go mogli wydobyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Inne dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego to:

  - dane osoby której akt dotyczy;

  - data i miejsce zdarzenia;

  - imiona, nazwiska rodziców;

  - w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945 roku) wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

  Uwaga! Krewnym zainteresowanego/ej nie przysługuje możliwość wydobycia zaświadczenia o jego/jej stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest tylko na wniosek samego/samej zainteresowanego/ej.

   

   

  WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ SAMEGO ZAINTERESOWANEGO, PRZEBYWAJĄCEGO ZA GRANICĄ

   

  W przypadku braku krewnych w Polsce, którzy mogliby pomóc w wydobyciu odpisu aktu stanu cywilnego sam zainteresowany może:

  1. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce i ustalić możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną i przesłania odpisu bezpośrednio na adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z obowiązkiem uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego USC (22 złote za odpis skrócony, 33 złote za odpis zupełny, 38 złotych za zaświadczenie o stanie cywilnym).
  2. Wydobyć odpis aktu stanu cywilnego przez platformę EPUAP w formie elektronicznej (uwaga, odpisy w formie elektronicznej nie muszą być honorowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
  3. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce, złożyć drogą korespondencyjną wniosek o wydanie odpisu i dokonanie doręczenia przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu. W takim wypadku nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej na konto USC, ale opłaty konsularnej w wysokości 24 GBP na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu za doręczenie dokumentu.

   

  Konsul może dokonać tłumaczenia polskich odpisów aktów stanu cywilnego na język angielski. Koszt tłumaczenia takiego dokumentu to dodatkowe 24 GBP.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Przed kilkoma laty wydobywałam odpis naszego aktu małżeństwa przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu. Obecnie uzyskałam informację, że nie ma już takiej możliwości. Czy to prawda?

  W 2015 roku w życie weszły dwie nowe ustawy mające znaczący wpływ na uprawnienia urzędników konsularnych. W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, a 1 listopada 2015 roku nowa ustawa Prawo konsularne. Zgodnie z art. 45 pierwszej z cytowanych ustaw organy administracji publicznej mogą wydobywać odpisy akt stanu cywilnego tylko w przypadku jeżeli odpis jest niezbędny w celu realizacji ich ustawowych zadań. Nie mogą więc wydobywać odpisów ASC na rzecz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami RP. Ponadto art. 27 ust. 1 Prawa konsularnego mówi o wydobywaniu przez konsuli odpisów akt stanu cywilnego z rejestrów państwa przyjmującego, nie przyznając uprawnień do wydobywania odpisów z rejestrów polskich.

   

  Posiadam odpis aktu urodzenia wydany przed 1 marca 2015 roku, to znaczy na starym druku w formacie A5. Czy jest on nadal ważny?

  Tak, odpisy z akt stanu cywilnego wydane przed 1 marca 2015 roku są ważne bezterminowo i nadal mogą być przedkładane organom administracji. Natomiast zaświadczenia o stanie cywilnym są ważne przez sześć miesięcy od dnia wystawienia.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. LISTA URZĘDÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE,
  2. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO,
  3. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM,
  4. PLATFORMA EPUAP.

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 26 ust. 1 pkt 1) oraz 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - część 4 pkt II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zm.),

  - art. 47 pkt f) Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

  - pkt 5.01 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: