close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO ZE SZKOCKIEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO

 • Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego są w Wielkiej Brytanii rejestrowane przez lokalne urzędy stanu cywilnego (local register offices). Po upływie osiemnastu miesięcy od daty rejestracji dane z tych urzędów przekazywane są do Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (General Register Office), który w swych zbiorach gromadzi dane rejestrowe poczynając od 1900 roku.

   

  Koszty związane z wydobyciem, za pośrednictwem konsula, jednego dokumentu ze szkockiego General Register Office wynoszą 39 GBP. Kwota ta obejmuje opłatę konsularną w wysokości 24 GBP oraz opłatę miejscową w wysokości 15 GBP. Opłata miejscowa z kolei obejmuje pięć lat poszukiwań (w przypadku nie wskazania dokładnej daty zdarzenia). Za każde rozpoczęte kolejne pięć lat poszukiwań należy dopłacić 5 GBP. W razie braku dokumentu opłata nie podlega zwrotowi. UWAGA: niektóre podmioty krajowe zwolnione, na podstawie odrębnych przepisów, od obowiązku wnoszenia opłaty konsularnej są nadal obowiązane do wniesienia opłaty miejscowej z tytułu wydobycia odpisów szkockich akt stanu cywilnego.

   

  W przypadku nieposiadania wiedzy o dokładnej dacie zdarzenia, prosimy o określenie minimum pięciu lat lub odpowiednio więcej (co wiąże się jednak z wyższą opłatą), w obrębie których urząd brytyjski powinien dokonać kwerendy. W chwili obecnej czas oczekiwania na odpowiedź z General Register Office wynosi od sześciu do ośmiu tygodni licząc od momentu otrzymania wniosku i opłaty.

   

  Istnieje możliwość wydobycia dokumentu z General Register Office samodzielnie, bez korzystania z pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Wszystkie informacje na temat sposobów zamówienia dokumentu, form płatności, formularzy są opublikowane na stronach internetowych urzędów www.gro-scotland.gov.uk; www.groni.gov.uk

   

  UWAGA! Zgony, które nastąpiły na terytorium Wielkiej Brytanii są, co do zasady, rejestrowane w ciągu 5 dni od nastąpienia zdarzenia. Jednak w przypadku gdy przyczyna śmierci nie jest oczywista, a zgon nastąpił nagle (wypadek itp.) wydanie ostatecznego aktu zgonu musi zostać poprzedzone dochodzeniem prowadzonym przez urząd koronera (tzw. inquest). Procedura ta może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Przed jej zakończeniem koroner wydaje jedynie tzw. tymczasowy akt zgonu (interim death certificate).

   

   

  ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

   

  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu Generalngo RP w Edynburgu, należy wpłacić równowartość wyżej wymienionych kwot (właściwą dla urzędu, z którego będzie wydobywany akt) przeliczoną na polską walutę (według aktualnej tabeli C kursu sprzedaży walut obcych NBP) na poniższe konto i przesłać do Konsulatu dowód dokonania wpłaty:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  NBP Okręgowy Oddział Warszawa

  43101010100007942231000000

  paragraf 75057083

  tytuł przelewu: wydobycie dokumentu przez KGRP w Edynburgu

   

  Prosimy o zastosowanie aktualnej tabeli kursów (publikowana na stronie internetowej www.nbp.gov.pl oraz w niektórych dziennikach) tzn. wpłacenie równowartości ww. kwot według przelicznika z dnia przelewu.

   

  W przypadku złożenia wniosku o wydobycie odpisu brytyjskiego aktu stanu cywilnego bezpośrednio w naszym urzędzie istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką, kartą płatniczą lub postal order (płatnym na Polish Consulate in Edinburgh). Konsulat nie przyjmuje płatności czekami

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Z MIEJSCOWEGO URZĘDU,
  2. REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt. 5.02 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).- pkt 7.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: