close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI NA POTRZEBY ŚLUBU W WIELKIEJ BRYTANII

 •  

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński, na potrzeby małżeństw zawieranych w Wielkiej Brytanii. Koszt wydania zaświadczenia w naszym urzędzie wynosi 40 GBP. Istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na język angielski za dodatkowe 24 GBP. Akceptowane formy płatności to gotówka, karty płatnicze i postal order płatne na Polish Consulate in Edinburgh. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami. W celu uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
  2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka,
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  5. odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie,
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych Państwach niż Wielka Brytania wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją, chyba że na podstawie odrębnych przepisów dokumenty takie nie podlegają legalizacji – patrz zakładka LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  Dokumenty stwierdzające stan cywilny przyszłego małżonka wystawione w Wielkiej Brytanii oraz w Państwach będących stronami Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446) nie muszą być legalizowane (stronami Konwencji są Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja).

   

  UWAGA! Z informacji uzyskiwanych od interesantów wynika, że w przypadku osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii co najmniej dwa lata dokumentem wystarczającym do zawarcia związku małżeńskiego przed brytyjskim urzędnikiem, jest zaświadczenie o stanie cywilnym, które zainteresowani wydobywają we własnym zakresie z polskiego urzędu stanu cywilnego (więcej informacji zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE).

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

  Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnienie wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

  Czy Konsulat Generalny RP w Edynburgu wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby małżeństwa jednopłciowego, zawieranego zgodnie z prawem brytyjskim?

  Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (patrz zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE). Według uzyskiwanych przez nas informacji jest ono najczęściej wystarczające do zawarcia związku jednopłciowego przed urzędnikiem brytyjskim.

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

   

  Jaki jest termin ważności zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński oraz zaświadczenia o stanie cywilnym?

  Zarówno zaświadczenie o stanie cywilnym jak i zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich wystawienia.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA,
  2. ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA,
  3. LEGALIZACJA DOKUMENTÓW,
  4. WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE
  5. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

    

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 34 pkt 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 32 pkt 3d), 3f), 3g), art. 44 ust. 1 pkt 3), art. 83 oraz 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.03 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - załączniki nr 28, 31-34 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: