close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W BRYTYJSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed brytyjskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu brytyjskiemu. Rola polskiego konsula jest w takim wypadku ograniczona do udzielania pomocy w uzyskaniu (wydaniu) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć związek małżeński (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) związku małżeńskiego już zawartego w Wielkiej Brytanii.

   

  UWAGA! Z informacji przekazywanych nam przez interesantów wynika, że w przypadku jeżeli obywatel polski zamieszkuje na terytorium Wielkiej Brytanii przez okres co najmniej dwóch lat, to miejscowe urzędy nie wymagają przedłożenia zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński, ale wymagają jedynie przedłożenia zaświadczenia o stanie cywilnym (tj. że zainteresowany jest kawalerem, panną, osobą rozwiedzioną, wdowcem lub wdową). W obowiązującym stanie prawnym urzędy konsularne mogą wydać zaświadczenie, że zgodnie prawem polskim można zawrzeć związek małżeński, ale nie posiadają uprawnień do wydobywania z polskich urzędów stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym. W tym celu należy skontaktować się we własnym zakresie z właściwym USC (patrz zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE). Koszt wydania zaświadczenia to 40 GBP. Istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na język angielski za dodatkowe 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatne na Polish Consulate in Edinburgh. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI NA POTRZEBY ŚLUBU W WIELKIEJ BRYTANII
  2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI,
  3. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM,
  4. ZASADY DOKONYWANIA TRANSKRYPCJI (REJESTRACJI) AKTÓW MAŁŻEŃSTWA,
  5. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

  Czy Konsulat Generalny RP w Edynburgu wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby małżeństwa jednopłciowego, zawieranego zgodnie z prawem brytyjskim?

  Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (patrz zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE). Według uzyskiwanych przez nas informacji jest ono najczęściej wystarczające do zawarcia związku jednopłciowego przed urzędnikiem brytyjskim.

  Jaki jest termin ważności zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński oraz zaświadczenia o stanie cywilnym?

  Zarówno zaświadczenie o stanie cywilnym jak i zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich wystawienia.

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 34 pkt 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 32 pkt 3d), 3f), 3g), art. 44 ust. 1 pkt 3), art. 83 oraz 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.03 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - załączniki nr 28, 31-34 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: