close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI NA POTRZEBY ŚLUBU W PAŃSTWIE TRZECIM

 •  

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu pośredniczy w wydobyciu zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński, na potrzeby małżeństw zawieranych w państwach trzecich. Koszt wydobycia zaświadczenia w naszym urzędzie wynosi 40 GBP. Akceptowane formy płatności to gotówka, karty płatnicze i postal order płatne na Polish Consulate in Edinburgh. Jest to taka sama opłata jak w przypadku wydawania zaświadczenia przez samego konsula. W przypadku zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w państwie trzecim (tj. poza Polską i poza Wielką Brytanią) sugerujemy jednak skorzystanie z możliwości wydobycia (a nie wydania przez konsula) przedmiotowego zaświadczenia z polskiego urzędu stanu cywilnego. Wiąże się to z okolicznością, iż dokumenty wydane przez urzędy konsularne nie podlegają legalizacji. O ile nie powinno być problemu z użyciem takiego dokumentu w krajach będących stronami Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzanych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 roku (Dz.U. z 1995 roku, Nr 76, poz. 381), to w innych Państwach urzędnik udzielający ślubu może odmówić jego przyjęcia. Natomiast dokumenty wystawione przez kierowników urzędów stanu cywilnego podlegają legalizacji na normalnych zasadach i po jej uzyskaniu mogą być przedstawiane w państwach trzecich (więcej informacji patrz – LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  Konsulat nie przyjmuje płatności czekami. W celu uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
  2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka,
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy,
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie,
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów obcojęzycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz legalizacją, chyba że na podstawie odrębnych przepisów dokumenty takie nie podlegają legalizacji – patrz zakładka LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

  Dokumenty stwierdzające stan cywilny przyszłego małżonka wystawione w Wielkiej Brytanii oraz w Państwach będących stronami Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446) nie muszą być legalizowane (stronami Konwencji są Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja).

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Nadal nie rozumiem jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem wystawianym przez konsula, a zaświadczeniem wystawianym przez kierownika urzędu stanu cywilnego?

  Zaświadczenia wystawionego przez konsula nie można legalizować. Natomiast zaświadczenie wystawione przez kierownika USC może być przedmiotem legalizacji. Dlatego jeżeli urzędnik w kraju, w którym będziecie zawierać związek małżeński, będzie wymagał zalegalizowanego zaświadczenia, to powinno być ono wystawione przez kierownika USC, a nie przez konsula.

   

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

  Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnienie wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

  Czy Konsulat Generalny RP w Edynburgu wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby małżeństwa jednopłciowego, zawieranego zgodnie z prawem państwa trzeciego?

  Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, ale bez pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (patrz zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE). Nie możemy jednak zagwarantować, że takie zaświadczenie zostanie uznane za wystarczające w państwie trzecim.

   

  Jaki jest termin ważności zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński oraz zaświadczenia o stanie cywilnym?

  Zarówno zaświadczenie o stanie cywilnym jak i zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich wystawienia.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA,
  2. ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA,
  3. LEGALIZACJA DOKUMENTÓW,
  4. WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE
  5. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ.

    

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzanych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 roku (Dz.U. z 1995 roku, Nr 76, poz. 381),

  - art. 32 pkt 3d), 3f), 3g), art. 44 ust. 1 pkt 3), art. 83 oraz 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.04 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - załączniki nr 28, 31-34 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: