close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W PAŃSTWIE TRZECIM

 • Związek zawierany przed urzędnikiem stanu cywilnego państwa trzeciego podlega prawu państwa, w którym jest zawierany. Rola polskiego konsula jest w takim wypadku ograniczona do udzielania pomocy w uzyskaniu (wydobyciu z Polski) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć związek małżeński (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) związku małżeńskiego już zawartego.

   

  UWAGA! W przypadku zawierania związku małżeńskiego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza terytorium Wielkiej Brytanii (tj. w państwie trzecim) to na przyszłych małżonkach spoczywa obowiązek ustalenia jakie dokumenty będą niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego (np. czy wystarczające będzie zaświadczenie o stanie cywilnym czy też należy przedłożyć zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński czy też konieczne będzie załączenie jeszcze innych dokumentów). Konsulat, jeżeli w danym konkretnym przypadku będzie posiadać ku temu kompetencje, może udzielić pomocy w uzyskaniu takich dokumentów. Zawieranie małżeństwa poza terytorium Wielkiej Brytanii wiąże się z ryzykiem nieuznania przez władze państwa trzeciego zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński, wystawionego przez konsula akredytowanego na terytorium Wielkiej Brytanii. Dlatego w takich wypadkach doradzamy naszym interesantom, aby złożyli do Konsulatu wniosek o wydobycie (a nie wydanie we własnym zakresie) takiego zaświadczenia z polskiego urzędu stanu cywilnego. Koszt wydobycia zaświadczenia z polskiego urzędu stanu cywilnego jest takim sam jak w przypadku wydania zaświadczenia przez konsula (40 GBP). Niemniej w takim wypadku do wniosku należy załączyć tłumaczenia przysięgłe załączanych dokumentów brytyjskich. Istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na język angielski za dodatkowe 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatne na Polish Consulate in Edinburgh. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. ZASADY WYDOBYWANIA ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI NA POTRZEBY ŚLUBU W PAŃSTWIE TRZECIM,
  2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI,
  3. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM,
  4. ZASADY DOKONYWANIA TRANSKRYPCJI (REJESTRACJI) AKTÓW MAŁŻEŃSTWA,
  5. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

   

  Czy Konsulat Generalny RP w Edynburgu wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby małżeństwa jednopłciowego, zgodnego z prawem państwa, w którym ma zostać zawarte?

  Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (patrz zakładka WYDOBYWANIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE).

   

  Jaki jest termin ważności zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński oraz zaświadczenia o stanie cywilnym?

  Zarówno zaświadczenie o stanie cywilnym jak i zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich wystawienia.

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 32 pkt 3d), 3f), 3g), art. 44 ust. 1 pkt 3), art. 83 oraz 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.04 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - załączniki nr 28, 31-34 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: