close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W POLSCE

 •  

  Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie w przypadku:

  1. obywateli polskich, zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  2. obywatela polskiego i cudzoziemca, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  3. cudzoziemców, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

    

  Koszt procedury to w takim wypadku 40 GBP od każdego złożonego zapewnienia. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order. Konsulat nie akceptuje płatności czekami.

   

  ad. 1)

  Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, składają konsulowi zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

  Zapewnienie składa się co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

  Składając zapewnienie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, należy przedstawić:

  - odpis aktu urodzenia,

  - w przypadku osób, które były wcześniej zamężne/żonate akt małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami RP, należy go najpierw zarejestrować w Polsce),

  - ważny dokument tożsamości do wglądu (paszport/dowód osobisty).

   

  ad. 2)

  W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, konsul oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 1, przyjmuje również zapewnienie od cudzoziemca, jeżeli przedłoży on dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (najczęściej tzw. „certificate of no impediment”).

  Dokumenty przedkładane przez cudzoziemca (zagraniczny akt urodzenia, zagraniczny akt małżeństwa, certificate of no impediemnt) powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku jeżeli tłumaczenie nie zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego to konsul za dodatkową opłatą (24 GBP) może sprawdzić i potwierdzić poprawność sporządzonego tłumaczenia lub przetłumaczyć dokument we własnym zakresie.

  W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami brytyjskimi lub będących naturalizowanymi obywatelami brytyjskimi może zajść konieczność zalegalizowania zagranicznych akt stanu cywilnego (najczęściej chodzi o legalizację ich aktów urodzenia - więcej informacji w artykule LEGALIZACJA DOKUMENTÓW).

   

  ad. 3)

  Obywatele brytyjscy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w polskim urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

  - zapewnienie,

  - zupełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź przez konsula,

  - zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa tzw. „certificate of no impediment” oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź przez konsula.

  Jednocześnie w takim wypadku prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce. Informujemy, że w przypadku gdyby urząd wymagał poświadczenia zaświadczenia „certificate of no Impediment” klauzulą apostille należy skontaktować się z Foreign and Commonwealth Office, adres pocztowy: The Legalisation Office, Norfolk House West, 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes MK9 2AH (poświadczenie ma formę APOSTILLE).

  Osoby niewładające językiem polskim zapewniają na własny koszt udział tłumacza.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy konsul może przyjąć zapewnienia małżeńskie w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa konkordatowego?

  Konsul nie posiada uprawnień do przyjmowania zapewnień na potrzeby tzw. małżeństw konkordatowych (tj. zawieranych przed duchownym i wywierających skutek prawny w obszarze prawa cywilnego i prawa kanonicznego). W takim wypadku należy się kontaktować bezpośrednio z właściwą miejscowo parafią i właściwym terytorialnie kierownikiem urzędu stanu cywilnego w celu dopełnienia wszelkich formalności. W takim wypadku nie ma jednak obowiązku złożenia zapewnień na co najmniej 30 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego.

   

  Moja narzeczona przebywa obecnie w Polsce, a ja w Szkocji. Czy istnieje możliwość złożenia przez nią zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a przeze mnie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu?

  Tak, istnieje taka możliwość. W takim wypadku od Pana zostanie pobrana opłata w wysokości 40 GBP za złożone zapewnienie. Należy jedynie pamiętać, że zapewnienia są ważne przez okres sześciu miesięcy. W związku z tym planowana data ślubu musi wypaść w terminie, kiedy zarówno Pana zapewnienie jak i to złożone przez narzeczoną będzie ważne.

   

  Czy istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, ale poza siedzibą właściwego urzędu stanu cywilnego?

  Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, ale w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W takim wypadku na konto właściwego USC (po uprzednim dokonaniu właściwych ustaleń) należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 1000 złotych. W przypadku chęci zawarcia małżeństwa na terenach chronionych (np. w parkach narodowych) może się to wiązać z dodatkowymi obostrzeniami i opłatami ustalonymi przez osoby zarządzające takimi terenami (np. przez dyrektorów parków narodowych). 

   

   PRZYDATNE LINKI

   

  1. ZAPEWNIENIE MAŁŻEŃSKIE (należy podpisać w obecności urzędnika konsularnego)
  2. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

    

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082 z późn. zm.),

  - art. 34 pkt 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 80 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - załączniki nr 3, 4, 13, 14 i 19 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

   

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: