close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W KONSULACIE

 •  

  Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie tylko w przypadku jeżeli oboje narzeczeni są obywatelami polskimi.

   

  Każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przed Konsulem jest zobowiązana złożyć w Konsulacie:

  1. odpis zupełny aktu urodzenia (odpisy wielojęzyczne na druku europejskim lub skrócone są niewystarczające),
  2. w przypadku osób, które były wcześniej pozostawały w związku małżeńskim - akt tego małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym to małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami RP, należy go najpierw zarejestrować w Polsce ),
  3. pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu),
  5. w przypadku, gdy osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo posiadają wspólne dzieci – akt urodzenia dziecka/dzieci lub oznaczenie i miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego dziecka,
  6. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18),
  7. kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu),
  8. listę imienną gości (których łączna liczba nie może przekroczyć sześciu osób - wymóg podyktowany względami bezpieczeństwa).

   

  Rezerwacja terminu ślubu następuje podczas wizyty w Konsulacie po złożeniu dokumentów i uiszczeniu opłaty konsularnej. Konsul udziela ślubów w piątki ok. godz. 14:45. W dniu ślubu osoby zawierające związek małżeński oraz świadkowie muszą wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  1. nie może zawrzeć małżeństwa mężczyzna i kobieta nie mający ukończonych 18 lat (w przypadku kobiet możliwe jest zawarcie małżeństwa po ukończeniu 16 roku życia za zgodą polskiego sądu opiekuńczego),
  2. nie może zawrzeć małżeństwa osoba całkowicie ubezwłasnowolniona,
  3. nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, chyba że sąd zezwolił jej na zawarcie małżeństwa,
  4. nie może zawrzeć małżeństwa osoba pozostająca w innym związku małżeńskim,
  5. nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby, między którymi istnieje pokrewieństwo i powinowactwo w linii prostej,
  6. nie mogą zawrzeć małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

   

  Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Konsulowi pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia związku małżeńskiego. Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa i gdzie będzie można wydobywać odpisy tego aktu.

   

  Opłaty konsularne za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed Konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym wynoszą łącznie 396 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze lub postal order (zakupiony na poczcie, wystawiony na Polish Consulate in Edinburgh). W przypadku wnioskowania o tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 24 GBP. Łączny koszt wynosi wówczas 420 GBP. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  UWAGA: Konsulat Generalny RP w Edynburgu nie zapewnia poczęstunku podczas tych uroczystości (dotyczy to również szampana).

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu mogę zawrzeć małżeństwo z narzeczonym Brytyjczykiem?

  Nie. Zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1c Konwencji konsularnej Polską a Wielka Brytanią z 23 lutego 1967 roku (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 1971 r.) urzędnik konsularny jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pod warunkiem że obie strony są obywatelami państwa wysyłającego. W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu małżeństwo mogą zawrzeć tylko obywatele polscy. Małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć w polskim lub brytyjskim urzędzie stanu cywilnego.

   

  Czy zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich można złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a następnie przedłożyć je w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu w celu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez konsula?

  Obowiązująca ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje możliwość przyjęcia zapewnień przez konsula na potrzeby zawarcia ślubu w Polsce przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nie przewiduje jednak procedury odwrotnej tzn. złożenia zapewnień w Polsce na potrzeby ślubu przed konsulem. W związku z czym konieczna jest dwukrotna wizyta w urzędzie konsularnym: pierwsza  - związana ze złożeniem zapewnień i przedłożeniem wymaganej dokumentacji (na miesiąc przed datą planowej uroczystości); druga – związana ze złożeniem zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.

   

  Przed kilkoma laty zawieraliśmy małżeństwo w jednym z polskich urzędów konsularnych, czy to oznacza, że teraz możemy rozwieść się w Państwa urzędzie?

  Nie. Małżeństwo może być rozwiązane tylko orzeczeniem sądu. Co do zasady właściwy miejscowo będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku jeżeli rozwód zostanie orzeczony przez sąd szkocki, to powinien następnie zostać zarejestrowany w polskim urzędzie stanu cywilnego.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. ZAPEWNIENIE MAŁŻEŃSKIE (należy podpisać w obecności urzędnika konsularnego),
  2. WNIOSEK (należy podpisać w obecności urzędnika konsularnego),
  3. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ.

    

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 1 § 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082 z późn. zm.),

  - art. 34 pkt 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 33 pkt 2c) oraz 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 46 ust. 1 pkt c) Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

  - pkt 7.01 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  - załączniki nr 3, 4, 13, 14 i 19 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 194 z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: