close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU

 • W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, o przyjęciu spadku wprost lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym celu należy umówić się na wizytę do Działu Prawnego. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Niemniej dla jego skuteczności należy je jeszcze przedłożyć w sądzie spadku (czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Do złożenia oświadczenia w imieniu dziecka konieczna jest dodatkowo zgoda sądu opiekuńczego. Koszt złożenia oświadczenia to 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  1. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje brakiem odpowiedzialności za długi spadkowe oraz pozbawieniem roszczeń do wszelkich aktywów pozostawionych przez spadkodawcę. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a w jego miejsce wstępują jego właśni spadkobiercy (np. Matka pozostawiła troje dzieci – syna i dwie córki. W chwili śmierci była zadłużona na kwotę 42000 złotych oraz posiadała kolekcję obrazów o niesprecyzowanej wartości. Syn złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oznacza to, że w przyszłości nie będzie odpowiadał za pozostawione długi, ale nie będzie również mógł zgłosić roszczenia o pozostawioną kolekcję dzieł sztuki. Przysługująca mu część spadku przejdzie na jego małżonkę i dzieci, a jeżeli ich nie ma - rozłoży się między siostry.).
  2. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost skutkuje pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe, jak również możliwością zgłoszenia roszczenia do aktywów, w zakresie przysługującego spadkobiercy udziału (np. Ojciec pozostawił dwie córki. Posiadał mieszkanie o wartości 200 000 złotych oraz niespłacony kredyt w wysokości 250 000 złotych. Jeżeli obie córki przyjmą spadek wprost to każda z nich będzie posiadała połowę udziału w pozostawionych przez ojca aktywach i pasywach).
  3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości aktywów. Np. w skład spadku wchodzi jedynie zabytkowa waza o wartości 12000 złotych oraz niespłacona pożyczka w wysokości 13000 złotych. Jedyny spadkobierca, który złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi spadkowe do wysokości przysporzenia tj. do kwoty 12000 złotych. W pozostałym zakresie nie musi spłacać zaciągniętej pożyczki.

   

  UWAGA! W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), wprowadzająca zmiany w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jeżeli spadkobierca nie złoży w ustawowym terminie żadnego oświadczenia spadkowego, oznaczać to będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości aktywów spadkowych. Jest to rozwiązanie odmienne od dotychczas przyjmowanego, zgodnie z którym niezłożenie oświadczenia skutkowało przyjęciem spadku wprost. Nowe przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu 17 października 2015 r. (decyduje data śmierci spadkodawcy). W związku z tym Konsulat informuje, iż w zakresie spadków otwartych po tej dacie, czynności konsulów ograniczone są do przyjmowania oświadczeń o przyjęciu spadku wprost lub o jego odrzuceniu.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Złożyłem oświadczenie o odrzuceniu spadku po mojej mamie. Teraz spadek przeszedł na moje dzieci. Jaki mam czas na złożenie oświadczenia na odrzucenie spadku w ich imieniu? Muszę przecież jeszcze zdobyć zgodę sądu opiekuńczego.

  Termin wynosi 6 miesięcy od złożenia przez Pana oświadczenia o odrzuceniu spadku. Niemniej zgodnie z orzecznictwem polskiego Sądu Najwyższego (postanowienia z 28 maja i 24 września 2015 roku, wydane w sprawach III CSK 352/14 oraz V CSK 686/14) samo złożenie do polskiego sądu opiekuńczego (w terminie wspomnianych 6 miesięcy) wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie się spadku w imieniu małoletniego powoduje, że bieg tego terminu zostaje przerwany. Następnie termin ten biegnie od nowa po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

   

  Złożyłem oświadczenie o odrzuceniu spadku po moim ojcu. Spadek przeszedł na mojego syna. Wiem że coś muszę złożyć w Polsce. Czy jak wyślę oświadczenie o odrzuceniu spadku przez siebie do sądu rejonowego to będzie po sprawie?

  Nie. Sąd spadku (czyli sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) to sąd, w którym musi Pan złożyć swoje własne oświadczenie o odrzuceniu spadku. Żeby złożyć oświadczenie w imieniu dziecka musi Pan zdobyć zgodę sądu opiekuńczego. To są dwie różne kategorie spraw. Pierwsze sprawy prowadzą zazwyczaj wydziały cywilne w sądach rejonowych. Te drugie wydziały rodzinne i nieletnich.

   

  Mam dwójkę dzieci i dwójkę rodzeństwa. Mój brat mieszka w Polsce. Czy żeby było prościej i szybciej nie mogę po prostu odrzucić spadku na rzecz brata? On tam wszystko w kraju pozałatwia.

  Nie ma takiej możliwości. Pomimo, iż nasz urząd odnotował przypadek, w którym wzór takiego pisma przygotował profesjonalny pełnomocnik procesowy, to nie istnieje możliwość odrzucenia spadku na rzecz konkretnej osoby (z pominięciem przepisów o zasadach dziedziczenia). Konsul odmawia wykonania czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU (wzór ma charakter przykładowy, może podlegać modyfikacjom),
  2. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO (wzór ma charakter przykładowy, może podlegać modyfikacjom),
  3. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  - art. 1015 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.),

  - art. 641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku poz. 101 z późn. zm.),

  - art. 101 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082 z późn. zm.),

  - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 6.04 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: