close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 13 maja 2019

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U 2019, poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu ostały utworzone 4 obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 193, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg, (adres: Konsulat Generalny RP 2 Kinnear Road Edinburgh EH3 5PE)
  2. Obwód głosowania nr 194, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aberdeen (adres: Polish Association 35A Union Street Aberdeen AB11 5BN);
  3. Obwód głosowania nr 195, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Glasgow (adres: „Dom Polski” Polskiego Towarzystwa Społeczno-Oświatowego im. gen. Wł. Sikorskiego 5 Parkgrove Terrace Glasgow G3 7SD);
  4. Obwód głosowania nr 196, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Inverness (adres: Polska parafia St. Mary’s Church 30 Huntly Street Inverness IV3 5PR

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź Konsulatu Generalnego w Edynburgu (adres: 2 Kinnear Road Edinburgh EH3 5PE):

  1. telefonicznie, nr tel.0131 551 7152
  2. e-mailowo:  wybory.edynburg@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu 2 Kinnear Road EH3 5 PE Edinburgh
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 0131 552 1086

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo:  wybory.edynburg@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu 2 Kinnear Road EH3 5 PE Edinburgh
  3. faksem, nr faksu: 0131 552 1086

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: