close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Informacje ogólne

   

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy w Konsulacie muszą wcześniej dokonać REJESTRACJI (kliknij)

   

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość osób ubiegających się o paszport pojawiają się trudności z zarezerwowaniem spotkania, co przejawia się informacją o braku dostępnych terminów. Zarazem pragniemy nadmienić, że każdego dnia roboczego (w poniedziałki ok. godz. 11.00, a od wtorku do piątku ok. godz. 8.30) udostępniane są miejsca na następny dzień, a ok. godz. 20.00 udostępniane są miejsca na wizytę na kolejny tydzień oraz na za dwa tygodnie (pomimo pojawiającej się informacji o treści "Brak terminów do dnia ..."). 

   

  Pragniemy także poinformować, że wniosek o wydanie paszportu może być złożony jedynie przez osobę widniejącą na potwierdzeniu rejestracji spotkania. Wszelkie "zamiany", "odstąpienia" czy inne formy przekazania osobie trzeciej (lub otrzymania od niej) zarezerwowanego terminu spotkania nie będą akceptowane przez nasz urząd. Jednocześnie apelujemy do osób, które po zapisaniu się rezygnują z wizyty, o jej anulowanie w systemie, zgodnie z informacją umieszczoną na dole otrzymanego potwierdzenia wizyty. Pozwoli to innym osobom skorzystać z wolnego terminu. 
  W sytuacjach budzących wątpliwość jedynym dowodem zarezerwowania spotkania jest przedstawienie wydruku lub na ekranie telefonu formularza zarezerwowanej wizyty w konsulacie w Edynburgu na dany dzień.

   

  Przed wizytą w konsulacie prosimy o pobranie, wydrukowanie (dwustronnie na jednej kartce papieru) i czytelne wypełnienie wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego zgodnie z instrukcją

   

  Do budynku konsulatu wchodzą osoby, które są zapisane na liście (mają umówione spotkanie) lub posiadają potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu i przychodzą po jego odbiór. Osoby towarzyszące pozostają poza terenem urzędu.

   

  W związku z faktem, iż rejestrowane są wizyty tylko w sprawie złożenia wniosku paszportowego i nie możemy przewidzieć ile osób będzie chciało w danym dniu paszport odebrać (odbiory nie podlegają rejestracji) mogą nastąpić niewielkie opóźnienia w przyjęciu wniosku paszportowego.

   

  Ostrzeżenie: Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że  z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obywatel polski może wyjechać  tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu paszportowego ( tj. paszportu, paszportu tymczasowego) lub ważnego dowodu osobistego.

  Mając na uwadze powyższe, uprzejmie przypominamy o  sprawdzeniu  posiadanych dokumentów tożsamości przed zakupem biletu na podróż poza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ponieważ  posiadanie biletu nie stanowi podstawy do uzyskania wcześniejszego terminu wizyty paszportowej.

   

  Konsulat nie ponosi odpowiedzialności za planowanie podróży bez ważnego dokumentu pozwalającego na przekroczenie granicy.

   

   

  Informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu. Wcześniejsze  złożenie  wniosku może mieć  pozytywny wpływ na planowane przez daną osobę działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

  Uwaga: W razie potrzeby (np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

   

   

  Warto pamiętać:

   

  - Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).

  (Kwestia ta dotyczy również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

  - Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości - powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  Przepisy nie określają  obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej.

  Jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, w zakresie praktycznym i racjonalnym, iż:

  - przy zmianie wyglądu mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas  kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic (w związku z tym, iż paszport zawiera już „nieaktualną” fotografię),

  - jeśli nawet nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, to warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku  o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat- jedną piątą część.

   

   

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia polskiego odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

   

  Odbiór dokumentu paszportowego

   

  Paszport / paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów) legitymując się ważnym paszportem lub dowodem osobistym.

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

   

  Odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny)  konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentu paszportowego pocztą powinny przede wszystkim złożyć wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (druk do uzyskania w urzędzie konsularnym) oraz wykupić na poczcie kopertę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO).  Na każdy paszport wymagana jest odrębna koperta do 100 g. Paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany we wniosku o wysyłkę adres pocztowy.

  Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca. W przypadku, gdy jest to kolejny paszport należy odesłać lub pozostawić w urzędzie konsularnym poprzedni paszport w celu jego anulowania. Dokument ten zostanie zwrócony po anulowaniu, razem z nowym paszportem.

   

  Urząd konsularny nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, opóźnienie dostarczenia lub niedostarczenie przesyłki oraz za inne zaniedbania wynikłe z winy Royal Mail. 

   

  Uwaga: Nie wysyła się dokumentów paszportowych do interesanta przebywającego w Polsce.

   

   

  Opłaty konsularne

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

  Opłaty za wydanie paszportu przyjmowane są w gotówce w kasie urzędu lub w formie postal order (zakupionego na poczcie) wystawionego na Consulate  General of the Republic of Poland in Edinburgh w momencie składania wniosku paszportowegoPonadto, na prośbę interesantów, wprowadzono możliwość opłaty za usługi konsularne brytyjskimi kartami płatniczymi.

  Uwaga: Konsulat nie akceptuje płatności czekami. 

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późniejszymi zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  (legitymacja emeryta lub rencisty, w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę brytyjską, orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności wydane w Polsce przez właściwy organ. Osoba posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność, wydany przez Państwo Członkowskie UE lub przez inne państwo niż państwo Członkowskie UE, nie może być traktowana w świetle przepisów prawa polskiego jak osoba niepełnosprawna).

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych ( potwierdzenie, że osoby te znajdują się pod całodobową opieką z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności)

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) – polska legitymacja kombatancka,

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia (od 18 roku życia należy przedłożyć dokument uprawniający do zniżki).

   

  Częściowo zwolnione z opłat są osoby, które wymieniają paszporty w związku:

  a) ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

  b) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

  c) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu z terminem ważności 10 lat, lub jedną piątą  w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

   

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.

   

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku której występują powyższe okoliczności kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu.

   

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

   

  Akty prawne

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późniejszymi zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: